Συμμετοχή της εταιρείας στο αναπτυξιακό πρόγραμμα LEADER